w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego i chodzieskiego

Rozporządzenie (PDF) Czytaj więcej...

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lit b, pkt 4, pkt 7, pkt 8d lit c oraz pkt 8f , pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii), art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 21, 22 ust. 2 i 4 i art. 24, 25, 27, 40, 42 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w miejscowości Budziska, gmina Połajewo, określa się:

     1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, obejmujący:

         a) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo, miejscowości: Sierakówko, Budziska, Połajewo, Połajewko, Jakubowo;

         b) w powiecie obornickim, w gminie Ryczywół, miejscowości: Skrzetusz, Krężoły, Chmielewo, Ryczywół, Łopiszewo, Gorzewo, Orłowo, Ludomy, Łaszczewiec, Drzonek, Ludomki;

     2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący:

         a) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo, miejscowości: Przybychowo, Młynkowo, Krosinek, Krosin, Boruszyn, Rachetki;

         b) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków, miejscowości: Gębiczyn, Huta, Komorzewo, Ciążyń;

         c) w powiecie obornickim, w gminie Ryczywół, miejscowości: Igrzyna, Połajewice, Piotrowo, Radom, Ludomicko, Chlebowo, Lipa, Lipa Nowa, Dąbrówka Ludomska, Boruchowo, Wiardunki, Ninino, Gościejewko, Gościejewo Leśne, Zawady, Tłukawy, Gorzewko, Trzy Góry;


         d) w powiecie obornickim, w gminie Oborniki, miejscowości: Podlesie, Kiszewo, Wypalanki, Bąblin, Bąblinek, Nowołoskoniec, Bąbliniec, Bębnikąt, Dąbrówka Leśna;

         e) w powiecie obornickim, w gminie Rogoźno, miejscowości: Jaracz, Rożnowice, Parkowo, Józefinowo, Wełna, Grudna, Kaziopole, Żołędzin, Nowy Młyn, Ruda, Gościejewo, Owieczki, Tarnowo, Karolewo;

          f) w powiecie chodzieskim, w gminie Budzyń, miejscowości: Wyszynki, Wyszyny, Bukowiec, Nowa Wieś Wyszyńska, Sokołowo Budzyńskie.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się:

     1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

     2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

     3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

     4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;

     5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

     6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:

     1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

     2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

     3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

     4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

     5) wyłożenie i utrzymanie w stanie wilgotnym mat dezynfekcyjnych, nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się:

     1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

     2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

     3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2, nakazuje się:

     1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

     2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

     3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

     4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

§ 6. Obszar o którym mowa w § 1 graficznie obrazuje mapa, stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Agata Sobczyk

Rozporządzenie (PDF) Czytaj więcej...

telefon +48672829688

AE:PL-97005-45615-BIUBC-18

Serwis Służby Cywilnej

Gotowi na RODO

pszczoły

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

PIW Chodzież CLOUD