Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży przypomina, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.) przesyłki świń, w przypadku przemieszczania z zakładu, w którym są utrzymywane w obrębie terytorium danego państwa członkowskiego, muszą być zaopatrywane jednocześnie w następujące dokumenty:

  • Dokument przemieszczenia dla świń, podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy do identyfikacji i śledzenia zwierząt.
  • Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju (informacje z gospodarstwa pochodzenia, o których mowa w sekcji III Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55).
  • Świadectwo zdrowia, dokument urzędowy, który potwierdza spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt.

Dokument przemieszczenia świń - do pobrania pdf1.png

telefon +48672829688

AE:PL-97005-45615-BIUBC-18

Serwis Służby Cywilnej

Gotowi na RODO

pszczoły

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

PIW Chodzież CLOUD