Zalecenia dla myśliwych wykonujących polowanie lub odstrzał sanitarny

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie (obszar czerwony, niebieski i żółty):

1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:

  1. oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,
  2. odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;

2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:

  1. zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,
  2. dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,
  3. przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików,
  4. transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,
  5. dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,
  6. przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,
  7. przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

Na obszarach niewymienionych powyżej, w tym obszarze wolnym od ASF, podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików przestrzega się zasad bioasekuracji określonych pkt l).

Czynności odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Oz. U. z 2018 r., poz. 2231).

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon +48672829688

Serwis Służby Cywilnej

Gotowi na RODO

pszczoły

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

PIW Chodzież CLOUD