Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi dysponujemy, że:

 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży - siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek realizowania zadań nałożonych na PIW w Chodzieży przepisami prawa, wykonywaniem i obsługą zawartych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
   
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez PIW w Chodzieży, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, w tym:
 • ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej,
 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 • ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
 • ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • przepisami prawa gospodarczego.
 1. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez PIW w Chodzieży dotyczących Państwa danych oparte są – w uzasadnionych przypadkach - na niezbędności wykonania umów zawieranych z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Chodzieży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach PIW w Chodzieży ubiegał będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   
 2. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PIW w Chodzieży, w tym profilowaniu.
   
 3. Osobom, których dane PIW w Chodzieży przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. PIW w Chodzieży przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa wskazanych w pkt. 2 niniejszego komunikatu.
   
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z PIW w Chodzieży umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
   
 3. PIW w Chodzieży, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
   
 4. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: (67) 281 04 01
 • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie PIW w Chodzieży, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

telefon +48672829688

AE:PL-97005-45615-BIUBC-18

Serwis Służby Cywilnej

Gotowi na RODO

pszczoły

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

PIW Chodzież CLOUD