Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży informuje, że

na podstawie USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (DZ.U.2004 Nr 69 poz.625 z późniejszymi zmianami)

Art. 56.

ust.1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie

ust.2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia.

Art. 85.

ust.1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciw wściekliźnie - od tego obowiązku podlega karze grzywny.

PIW Chodzież

telefon +48672829688

AE:PL-97005-45615-BIUBC-18

Serwis Służby Cywilnej

Gotowi na RODO

pszczoły

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

PIW Chodzież CLOUD